Regulamin sklepu internetowego Medik8

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, który funkcjonuje pod adresem https://medik8.pl, w szczególności zasady składania zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, warunki dostarczania zamówionych Produktów do Klienta, sposoby i terminy płatności za Produkty, prawo Klienta do odstąpienia od umowy i zwrotu Produktów oraz zasady składania reklamacji.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
  1. Sklep Internetowy – działająca pod adresem https://medik8.pl platforma internetowa, której właścicielem jest Sprzedawca, umożliwiająca sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet,
  2. Klient – osoba fizyczna, na której rzecz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą może być zawarta umowa sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego,
  3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  4. Konto Klienta – indywidulany dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu uprzedniej Rejestracji na stronie Sklepu Internetowego i podania niezbędnych danych, umożliwiających Klientowi m.in. złożenie Zamówienia i korzystanie ze Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem, iż składanie Zamówień jest możliwe także bez posiadania Konta Klienta i dokonywania Rejestracji,
  5. Rejestracja – nieodpłatna faktyczna czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego, służąca do założenia Konta Klienta,
  6. Sprzedawca – OPTOPOL Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zawierciu, ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie pod numerem KRS 0000195272, kapitał zakładowy 500.0000,00 zł, NIP: 649-19-87-762, e-mail info@optopol.com.pl, tel. 32 / 67 22 800
  7. Produkty – prezentowane w Sklepie Internetowym kosmetyki na które Klient może złożyć Zamówienie w celu ich zakupu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
  8. Cena Produktów – wartość brutto Produktów wyrażona w złotych polskich, uwzględniająca podatki, w tym VAT
  9. Zamówienie – stanowiące ofertę oświadczenie woli sporządzone przez Klienta, zawierające zestawienie produktów oferowanych w Sklepie Internetowym i przesłane Sprzedawcy w celu zawarcia umowy sprzedaży,
  10. Informacja o złożonym Zamówieniu – podsumowanie złożonego przez Klienta Zamówienia, zawierające szczegółowe informacje na jego temat,
  11. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę Produktów określonych w Zamówieniu, w wybrany przez Klienta sposób i do wskazanego przez niego miejsca,
  12. Łączny koszt Zamówienia – podana do wiadomości Klienta końcowa wartość Zamówienia, stanowiąca Cenę Produktów, do której zapłaty zobowiązany jest Klient dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym,
  13. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. W każdym przypadku, w którym w definicjach znajdujących się powyżej użyto dla określenia oznaczonej czynności, osoby lub rzeczy liczby pojedynczej, definicje te mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej, gdy zaś użyto liczby mnogiej, definicje te stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej.
 4. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu i zapoznania się z jego treścią. Akceptacja Regulaminu następuje każdorazowo przed złożeniem Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 5. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy itp. należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

§2
WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,(najlepiej w najnowszych wersjach) oraz: aktywne konto poczty elektronicznej (email).
 2. Polityka prywatności, pliki cookies i klauzule informacyjne sprzedawcy są dostępne w dokumencie pod adresem https://medik8.pl/polityka-prywatnosci
 3. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej Sklepu konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym możliwe jest:
  1. po zalogowaniu do założonego wcześniej indywidulanego konta Klienta (niezbędne jest posiadanie aktywnego konta Klienta, aktywnego adresu e-mail Klienta, podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia, potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu)albo
  2. bez posiadania aktywnego konta Klienta (niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail, wskazanego Sprzedawcy jako adresu do kontaktu, podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia, potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu).
 5. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji, przy czym Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 6. W celu dokonania Rejestracji Klient winien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się na formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidulane hasło, które ma charakter poufny.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
 8. Klient ma prawo posiadać tylko jedno aktywne Konto Klienta. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę informacji, iż Klient jest posiadaczem więcej niż jednego Konta, Sprzedawca może je zablokować, do czasu wyjaśnienia sprawy. Z uprawnienia tego Sprzedawca może skorzystać także w przypadku, gdy osoba trzecia podszywa się pod Klienta lub w inny sposób zakłóca działanie Sklepu Internetowego. Sprzedawca może ponadto wymagać od Klienta potwierdzenia, że jest posiadaczem Konta w każdym przypadku, gdy ma podstawy sądzić, że zostało ono użyte w sposób niezgodny z prawem, w tym regulaminem.
 9. Klient jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy ww. hasła i nie ujawniania go komukolwiek. Dodatkowo Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Sprzedawcy o każdym nieautoryzowanym wykorzystaniu adresu e-mail, Konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa.
 10. Składając Zamówienie bez założenia Konta Klienta Klient również zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 11. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta drogą elektroniczną usługę nieodpłatną „Newsletter”, z której może korzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu oraz wyrazi zgodę na tą usługę. W ramach usługi newsletter sprzedawca przesyła Klientowi informacje handlowe i marketingowe dotyczące produktów marki Medik8.

§3
SKŁADANIE I PRZEBIEG REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży Produktów Sprzedawcy.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sprzedawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 4. Klient może złożyć Zamówienie, jeśli zalogował się do swojego Konta w Sklepie Internetowym, zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie albo poprzez podanie niezbędnych danych osobowych, w celu realizacji Zamówienia bez Konta.
 5. Złożenie Zamówienia wymaga zaznaczenia Produktu widocznego w Sklepie Internetowym, którego zakupem Klient jest zainteresowany i następnie wybrania polecenia „Dodaj do koszyka”. W koszyku Klient jest zobowiązany wskazać ostatecznie liczbę zamawianych Produktów. Następnie Klient jest zobowiązany postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie Sklepu Internetowego, w szczególności wskazać dane kontaktowe, tj. nr telefonu i adres na terytorium Polski, na który zamówione Produkty mają być dostarczone. Do obowiązków Klienta należy również wybór sposobu zapłaty. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji regulaminu. Klient składa Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. W trakcie składania Zamówienia Klient jest informowany przez Sprzedawcę m.in. o formach i warunkach dostawy Produktów oraz warunkach i sposobach zapłaty za zamówione Produkty. Następnie, Klientowi udostępniane jest na stronie internetowej podsumowanie złożonego Zamówienia, w którym jest on informowany o rodzaju i ilości wybranych Produktów, Cenie Produktów, sposobie dostawy oraz Łącznym Koszcie Zamówienia, a także wybranym przez Klienta sposobie zapłaty za Produkty. Informacja o złożonym zamówieniu wysyłana jest również na adres e-mail, wskazany przez Klienta podczas zakładania Konta lub adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia bez Konta. Ta wiadomość potwierdza tylko otrzymanie przez Sprzedawcę Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy.
 7. Po otrzymaniu płatności Klient otrzymuje wiadomość e-mailową o treści „Rozpoczęliśmy realizację Zamówienia”.
 8. Po skompletowaniu Zamówienia, Sprzedawca wyśle do Klienta na wskazany adres mailowy „Informację o wysyłce”. Wiadomość ta stanowi ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, zawiera Informację o Zamówieniu i od chwili, kiedy wiadomość e-mail zostanie przekazana do systemu mailowego Klienta w sposób umożliwiający jej odczytanie, umowę uważa się za zawartą. Do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia w sposób opisany powyżej, nie jest on zobowiązany do dostarczenia Produktów Klientowi.
 9. Do chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 jego Zamówienie stanowi dla Sprzedawcy ofertę zakupu zamówionych Produktów. Do czasu wysłania wiadomości, o której mowa w ust.7, Klient może złożyć oświadczenie o jego cofnięciu.
 10. Realizacja Zamówienia jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa jest możliwa tylko dla Klientów, którzy podali adres dostawy na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta.
 12. Sprzedawca jest zobowiązany do wysłania tylko tych Produktów, które wskazał w Informacji, o której mowa w ust. 7 powyżej. Tym samym Sprzedawca nie jest zobowiązany, aby dostarczyć Klientowi jakiekolwiek inne Produkty.

§4
CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zamieszczone w Sklepie Internetowym Ceny Produktów zawierają wszelkie cła i podatki, w tym podatek VAT. Ceny podawane są w złotych polskich.
 2. Wiążąca i ostateczna jest Cena Produktu podana w koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta. Informacja na temat Łącznego Kosztu Zamówienia i ceny poszczególnych elementów na niego się składających, przedstawiana jest w Sklepie Internetowym, po wyborze przez Klienta formy płatności i sposobu dostawy.
 3. Sprzedawca ma prawo do bieżącej aktualizacji cen oraz obejmowania oferowanych w Sklepie Internetowym Produktów, wybranymi przez siebie promocjami lub wyprzedażami na warunkach podanych każdorazowo przy promocji lub wyprzedaży. Uprawnienie to nie ma wpływu na Zamówienia złożone przez Klientów przed dokonaniem ww. czynności. Przy składaniu zamówienia Klient może wykorzystać otrzymany uprzednio kod rabatowy.
 4. W przypadku sprzedaży Produktów objętych promocją lub akcją wyprzedażową, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówienia jest uzależniona od kolejności wpływu Zamówień do Sprzedawcy.
 5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty, z zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku jest to płatność „z góry”:
  1. Przelew bankowy zwykły dokonany na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. Przelew bankowy elektroniczny – przelewy 24,
  3. Płatność kartą płatniczą.
 6. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, jest możliwa wówczas, gdy bank, w którym Klient posiada rachunek bankowy ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń z PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, która jest właścicielem serwisu Przelewy 24. Warunkiem koniecznym do skorzystania przez Klienta z tej formy płatności jest również posiadanie przez niego dostępu do usług.
 7. Płatność przy użyciu karty płatniczej, za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, jest możliwa wówczas, gdy Klient posiada kartę płatniczą, wydaną przez bank, który ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń z PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, która jest właścicielem serwisu Przelewy24.
 8. W przypadku płatności elektronicznej oraz płatności przy użyciu karty płatniczej realizacja Zamówienia nastąpi, jeśli w ciągu 15 minut od chwili kliknięcia przez Klienta w przycisk „Kupuję i płacę”, Klient dokona płatności za Zamówienie, co zostanie potwierdzone uznaniem rachunku bankowego Sprzedawcy, całą kwotą przypadającą do zapłaty, natomiast w przypadku tradycyjnego przelewu bankowego realizacja Zamówienia nastąpi, jeśli w terminie do 6 dni roboczych Klient dokona płatności za Zamówienie, co zostanie potwierdzone uznaniem rachunku bankowego Sprzedawcy, całą kwotą przypadającą do zapłaty.
 9. Do zamówionych Produktów Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego.

§5
WARUNKI DOSTAWY I CZAS REALIZACJI

 1. Sprzedawca realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji Zamówienia. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktów:
  1. przesyłka kurierska DHL – na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia,
  2. przesyłka kurierska DHL Economy – na adres jednego z punktów DHL wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia,
  3. InPost- odbiór paczki w wybranym przez Klienta Paczkomacie InPost.
 3. Klient nie ponosi kosztów dostawy bez względu na wybrany sposób dostawy
 4. W przypadku zamówień złożonych i opłaconych od poniedziałku do czwartku z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy dostawa Produktów do Klienta nastąpi w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od dnia złożenia i opłacenia Zamówienia. W przypadku zamówień złożonych i opłaconych w piątek lub w innym dniu poprzedzającym święto lub dzień wolny od pracy, dostawa do Klienta nastąpi w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od najbliższego dnia roboczego.  W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru w punkcie DHL, oznacza to, że w ww. terminie Produkty zostaną skompletowane i zamówienie będzie oczekiwać na odbiór.
 5. Klient jest zobowiązany odebrać Zamówienie, w terminie wskazanym w wiadomości email, zawierającej informację, że Zamówienie jest gotowe do odbioru. W przypadku wyboru, jako sposobu dostawy przesyłki kurierskiej DHL, kurier podejmie jedną próbę doręczenia Zamówienia. W przypadku bezskutecznej próby doręczenia pod wskazanym adresem, przesyłka jest przekierowana do najbliższego punktu odbioru na okres 7 dni. Klient zostaje poinformowany o miejscu odbioru przesyłki. W przypadku wyboru, jako sposobu dostawy przesyłki kurierskiej DHL Economy Klient ma 7 dni na jej odbiór w wybranym przez siebie punkcie DHL.
 6. Na żądanie Sprzedawcy lub działającego w jego imieniu kuriera, Klient jest zobowiązany potwierdzić odbiór Produktów. W chwili dostarczenia Produktów, Sprzedawca zaleca sprawdzenie, czy Produkty nie są wadliwe, a opakowanie nie zawiera widocznych uszkodzeń lub zniszczeń. W przypadku dostrzeżenia wad, zniszczeń lub uszkodzeń opakowania lub Produktów, Sprzedawca zaleca sporządzenie przez Klienta i kuriera protokołu potwierdzającego ww. okoliczności i kontakt ze Sprzedawcą. W przypadku dostrzeżenia wad, zniszczeń lub uszkodzeń opakowania lub Produktów, które Klient odbiera w punkcie odbioru DHL, Sprzedawca zaleca niezwłoczne poinformowanie go o tym fakcie.
 7. Produkty dostarczane są w standardowym opakowaniu Sprzedawcy, przy czym waga jednego opakowania nie może przekroczyć 30 kg.
 8. Jeśli Klient nie odbierze Zamówienia we wskazanych w ust. 4 terminach, sprecyzowanych dla poszczególnych form dostawy, Zamówienie zostanie zwrócone do siedziby Sprzedawcy i w takim przypadku Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podjęcia pierwszej próby doręczenia Zamówienia lub w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu na odbiór zamówienia przez Klienta w punkcie odbioru DHL.
 9. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić o tym Klienta i dokonać zwrotu otrzymanych od Klienta płatności w ten sam sposób, jakiego ten użył do zapłaty, chyba że Klient zgodził się on na inny sposób zwrotu.

§6
REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane rzeczy. Do obowiązków Sprzedawcy należy dostarczenie Klientowi rzeczy wolnej od wad.
 2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli zakupiony przez niego Produkt ma wady fizyczne lub prawne. Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Klienta reklamacji znajdują zastosowanie postanowienia art. 556 i następne kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady.
 3. Reklamacja – zgłoszenie Konsumenta, kierowane do Sprzedawcy dotyczące wady fizycznej lub prawnej rzeczy, którą kupił w Sklepie Internetowym. W zgłoszeniu tym Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Klient ma obowiązek zgłosić wadę niezwłocznie (do 7 dni) po otrzymaniu Zamówienia.
 4. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres e-mailkontakt@medik8.pl W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Skorzystanie z tego formularza nie jest jednak obowiązkowe.
 5. Jeżeli Produkt ma wadę Klient może:
  1. żądać wymiany Produktu na wolny od wad, przy czym Sprzedawca jest obowiązany wymieć Produkt na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta albo
  2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych dolegliwości dla klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wraz ze złożoną reklamacją zdjęcie rzeczy wadliwej (uszkodzonego produktu) oraz zdjęcie paragonu, a na wyraźne żądanie Sprzedawcy – zwrócić wadliwy produkt na adres Sprzedawcy celem umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska, co do zasadności żądania. Koszty tego dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 7. Sprzedawca ma obowiązek w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisemnej reklamacji (przy użyciu formularza reklamacji lub nie) zawierającej żądania Klienta, ustosunkować się do złożonej reklamacji.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się ww. terminie do żądania Konsumenta, uznaje się, że Sprzedawca uznał jego roszczenie za zasadne.

§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient jest uprawiony do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, bez konieczności podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient, który chce odstąpić od umowy sprzedaży zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać je na adres Sprzedawcy: OPTOPOL Technology Sp. z o.o., ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie z dopiskiem „sklep internetowy” oraz zwrócić nienaruszony produkt zgodnie z treścią ust.8 niniejszego paragrafu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy dołączany jest przez Sprzedawcę także do e-maila „Rozpoczęliśmy realizację zamówienia”, o którym mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza o odstąpieniu wraz z produktem, złożonego na adres Sprzedawcy.
 5. Odpowiedź na złożone przez Klienta odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży, wysyłana jest przez Sprzedawcę do Klienta wyłącznie na adres e-mail przypisany do numeru Zamówienia Klienta. Sprzedawca w odpowiedzi poinformuje Klienta o przyjęciu zwrotu, jego rozliczeniu, a w przypadku, gdy zwrot zostanie rozpatrzony negatywnie, Sprzedawca podejmie indywidualny kontakt z klientem w celu dalszego wyjaśnienia sprawy.
 6. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Klientowi wszelkie otrzymane płatności, w tym Cenę Produktów.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Klienta, w tym Ceny Produktów niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Klienta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może powstrzymać się od zwrotu Łącznego Kosztu Zamówienia do chwili otrzymania Produktów od Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktów, w zależności, co nastąpi wcześniej.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić Produkty Sprzedawcy na swój koszt z nienaruszoną naklejką zabezpieczającą niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży.
 9. Zwrot Produktów powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego (bez rejestracji) oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji Zamówień, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dla innych celów określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa i pisemnej zgody wyrażonej przez Klienta.
 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, z zastrzeżeniem, iż niepodanie określonych danych w trakcie Rejestracji uniemożliwi jej pozytywne zakończenia i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwi złożenie i realizację Zamówienia Klienta, w przypadku składania Zamówienia bez Rejestracji i zakładania Konta Klienta.
 5. Szczegółowe zasady Przetwarzanie danych osobowych Klienta zostały zawarte w dokumencie pod adresem https://medik8.pl/polityka-prywatnosci-cookies-klauzule(zależnie od formy składania Zamówienia):
  1. Zamówienie z logowaniem do aktywnego Konta,
  2. Zamówienie bez konta.

§9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedawcy wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy oferowane do sprzedaży produkty nie spełniają indywidualnych oczekiwań Klienta i nie posiadają indywidualnych właściwości. Zawierając umowę sprzedaży strony nie określają żadnego specyficznego celu, dla którego nabywany jest lub wytworzony produkt. Produkty są standardowe i nie są wykonywane na indywidualne zamówienie.
 3. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie.
 4. Sprzedawca może zablokować możliwość składania Zamówień przez Klienta, jeżeli uzna jego działanie za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Sprzedawca może zablokować możliwość, o której mowa w zdaniu poprzednim także wtedy, gdy uzyska uzasadnione podejrzenie, że Klient naruszył postanowienia niniejszego regulaminu. O zablokowaniu możliwości składania Zamówień, Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji lub w trakcie składania Zamówienia. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, możliwość składania Zamówień może zostać odblokowana albo umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta w celu prowadzenia Konta Klienta zostanie rozwiązana przez Sprzedawcę w trybie natychmiastowym, a przedmiotowe Konto zostanie usunięte (odpowiednio w przypadku Klienta nie posiadającego Konta, Klient nie będzie mógł składać zamówień z danego adresu e-mail).
 5. Informacje o produkcie zamieszczone w Sklepie Internetowym nie są równoznaczne z dostępnością tych Produktów u Sprzedawcy i możliwością realizacji Zamówienia.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Drogerii Internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z komputerem lub siecią, z której korzysta Klient.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie serwerów pocztowych, na które przesyłane są wiadomości e-mail i adresów e-mail Klientów, usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub czasowe zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia m.in. konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z rozbudową lub modernizacją Sklepu Internetowego.
 8. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, lub jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wtórną.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu Internetowego.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu są lub staną się niezgodne z prawem, niewykonalne, niekompletne, nieskuteczne lub nieważne, to nie spowoduje to naruszenia skuteczności umowy z Klientem w jej pozostałej części. W takim wypadku strony zawierające umowę są zobowiązane zastąpić postanowienie niekompletne lub nieskuteczne uregulowaniem skutecznym prawnie, które będzie odpowiadało lub będzie najbliższe celowi i wytyczonym zamierzeniom ekonomicznym postanowienia niekompletnego, nieskutecznego, niezgodnego z prawem, niewykonalnego, nieważnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą naruszać praw Klientów, którzy złożyli Zamówienie przed dniem wejścia w życie zmiany. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania. Sprzedawca poinformuje o zmianach za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres Klienta. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zmianę, wówczas powinien kliknąć w ikonę „Nie akceptuję zmiany Regulaminu”. Brak akceptacji zmiany, skutkować będzie brakiem możliwości składania Zamówień w Sklepie Internetowym.
 5. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem ………………………………… .

Załączniki:

 1. Formularz protokołu reklamacyjnego,
 2. Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży.